❤ਦਿਲ ਸੇ ਕਲਮ ਤੱਕ✍
@dhai_akhar


ਯੇਹ ਐਸਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਤਾ ਮੈਂ ਜਬ ਤਕ ਘਰ ਨਾ ਲੌਟੂ ਮਾਂ ਸਜਦੇ ਮੇ ਰਹਤੀ ਹੈ।

Images by dhai_akhar