نگهداری شخصی فروشی ندارم
@aryo_barzan_65


#مزرعه #گلستان #مرغ #خروس #اردک #غاز #جوجه #روستا #گیلان #حیوانات #رشت #مازندران #پرندگان #گرگان #شمال #chicken #hen #goose #farm #village #gilan

Images by aryo_barzan_65