an online Instagram web viewer
  • farahtootoonchi
    farah-tootoonchi
    @farahtootoonchi

Images by farahtootoonchi

کتری زیر خاکی
کتری زیر خاکی
دستهایم را در باغچه میکارم سبز خواهم شد میدانم
دستهایم را در باغچه میکارم سبز خواهم شد میدانم
پازل زندگی
پازل زندگی
پازل زندگی
هیچوقت نمیشه پازل زندگی رو مرتب چید پس باید با هر سازش رقصید
پازل زندگی هیچوقت نمیشه پازل زندگی رو مرتب چید پس باید با هر سازش رقصید
به تو می اندیشم و در فکر گذران بهاری دیگر با تو سبز میمانم
به تو می اندیشم و در فکر گذران بهاری دیگر با تو سبز میمانم
تونل زندگی
تونل زندگی
از عزیزانی که برای این نقاشی کامنت گذاشتین ممنونم ولی عزیزی گفت پنجره دلت را باز کن چون بذرها به اب و هوا نیاز دارند و اب تنها کافی نبوده امیدوارم مثل نقاشی نور به بذرهای کاشته ام برسه
از عزیزانی که برای این نقاشی کامنت گذاشتین ممنونم ولی عزیزی گفت پنجره دلت را باز کن چون بذرها به اب و هوا نیاز دارند و اب تنها کافی نبوده امیدوارم مثل نقاشی نور به بذرهای کاشته ام برسه
بذرهایی که درونم کاشتم خوب ابیاری نکردم
بذرهایی که درونم کاشتم خوب ابیاری نکردم
پنجره رو به بهار
پنجره رو به بهار
فکرای رنگی رنگی
فکرای رنگی رنگی
من زنم
در گلوی زمین گیر کرده ام
دوباره سیب بچین حوا
من خسته ام بگذار از اینجا هم بیرونمان کنند
سیمین دانشور
من زنم در گلوی زمین گیر کرده ام دوباره سیب بچین حوا من خسته ام بگذار از اینجا هم بیرونمان کنند سیمین دانشور
وقتی پرنده درون پر کشد 
دیگر هیچ چیز تازه نیست
نه دیروزهایی که امروز شد
و نه 
فرداهایی که دیروز میشود
وقتی پرنده درون پر کشد دیگر هیچ چیز تازه نیست نه دیروزهایی که امروز شد و نه فرداهایی که دیروز میشود
مترسک
بچه که بودم همیشه دلم برای مترسکهای تو مزرعه میسوخت 
بزرگ که شدم خودم مترسک زندگیم شدم
مترسک بچه که بودم همیشه دلم برای مترسکهای تو مزرعه میسوخت بزرگ که شدم خودم مترسک زندگیم شدم
اواخر بهار کوله بار پاییزیم را بر شاخه ای پر بار میاویزم
اواخر بهار کوله بار پاییزیم را بر شاخه ای پر بار میاویزم
بعضی ها هستن
بعضی ها رفتن
بعضی ها رو تو بودنشون میشه رفتنشونو تجربه کرد
بعضی ها هستن بعضی ها رفتن بعضی ها رو تو بودنشون میشه رفتنشونو تجربه کرد
گذشته.  حال.  اینده
زندگی‌را سبز میبینم
گذشته پر از رنگ است
حال پر از امید 
و اینده را مبهم میبینم
گذشته. حال. اینده زندگی‌را سبز میبینم گذشته پر از رنگ است حال پر از امید و اینده را مبهم میبینم
بهار شده و من پر از خزانم
بهار شده و من پر از خزانم
من ایرانیم
زمین اسمان دریا
زلزله خشکسالی اتش
فقر فحشا اعتیاد
سکته سرطان ویروس
اعتراض زندان مرگ 
زندگی میکنم تا بمیرم
من ایرانیم زمین اسمان دریا زلزله خشکسالی اتش فقر فحشا اعتیاد سکته سرطان ویروس اعتراض زندان مرگ زندگی میکنم تا بمیرم