an online Instagram web viewer

#puppets medias

Photos

කරත්ත අනතුර

සම්ප්‍රදායික රූකඩ නාට්‍ය සංදර්ශනයක රංගගත වීමට නියමිත කතාවට අමතරව ඉදිරිපත්කරන අංගයක් වන කරත්ත අනතුර පිළිවෙලින් තෙවන අංගය වේ. අතීතයේ සිට මේ දක්වාම සම්ප්‍රදායිකව ඉදිරිපත්කරන මෙම රංගය සමාජයේ විවිධ චරිත යොදාගනිමින් හාස්‍යජනකව උපහාසයට ලක් කිරීම සිදුකරයි. කුඩා ළමුන්ගේ සහ වැඩිහිටියන්ගේ පවා ආකර්ශණය දිනාගන්නා මෙම අංගය රූකඩ කලාවට ප්‍රිය කරන රසිකයන් අතර අමතක නොවන අංගයක් ලෙස හැදින්විය හැක. එහි රංගගත වන කරත්තය හා කරත්තකරුවා මෙම පින්තූරයෙන් නිරූපණය වේ. Cart Accident 
This is the third play performed in a traditional puppet show in addition to the scheduled plays. This is practiced as a tradition from early days. This play critices other characters of the society in a comical manner. This is an interesting play among children as well as grown ups and can be named as an unforgettable play among puppetry fans. This frame illustrates the carter and his cart.

##puppeteersoflanka##puppetshows##puppets##marionetts##legends##heritage##heritageofsrilanka##livepuppetshows##puppetstories##

Sri Lanaka's only traditional puppet museum.
Puppeteers of Lanka 
Puppet Museum 
Galle Rd
Walagedara
Balapitiya
Sri Lanka
+94715525038
info@puppeteersoflanka.com
කරත්ත අනතුර සම්ප්‍රදායික රූකඩ නාට්‍ය සංදර්ශනයක රංගගත වීමට නියමිත කතාවට අමතරව ඉදිරිපත්කරන අංගයක් වන කරත්ත අනතුර පිළිවෙලින් තෙවන අංගය වේ. අතීතයේ සිට මේ දක්වාම සම්ප්‍රදායිකව ඉදිරිපත්කරන මෙම රංගය සමාජයේ විවිධ චරිත යොදාගනිමින් හාස්‍යජනකව උපහාසයට ලක් කිරීම සිදුකරයි. කුඩා ළමුන්ගේ සහ වැඩිහිටියන්ගේ පවා ආකර්ශණය දිනාගන්නා මෙම අංගය රූකඩ කලාවට ප්‍රිය කරන රසිකයන් අතර අමතක නොවන අංගයක් ලෙස හැදින්විය හැක. එහි රංගගත වන කරත්තය හා කරත්තකරුවා මෙම පින්තූරයෙන් නිරූපණය වේ. Cart Accident This is the third play performed in a traditional puppet show in addition to the scheduled plays. This is practiced as a tradition from early days. This play critices other characters of the society in a comical manner. This is an interesting play among children as well as grown ups and can be named as an unforgettable play among puppetry fans. This frame illustrates the carter and his cart. ##puppeteersoflanka ##puppetshows ##puppets ##marionetts ##legends ##heritage ##heritageofsrilanka ##livepuppetshows ##puppetstories ## Sri Lanaka's only traditional puppet museum. Puppeteers of Lanka Puppet Museum Galle Rd Walagedara Balapitiya Sri Lanka +94715525038 info@puppeteersoflanka.com
We are well under way for our newest puppet spectacle, Don Cristóbal!

Aug 10-Sept 8
Tickets: www.pointlesstheatre.com/don-cristobal/

#puppets #puppetshow #madeindc #dctheatre #lorca #bilingual #dctheater #theatre #pointless
This is an Owl Beetle! Sometimes on Tumble Leaf side characters would come up and I would have time to design and fabricate a critter like this. Thanks @barnmar! He was painted by emmy award winner @robbobbie and later animated by the incomparable @lilebile 
#stopmotionpuppet #stopmotionanimation #stopmotion #stopmo #puppetmaker #puppets #animation #creature #owlbeetle #owl #tumbleleaf
It’s a busy (and hot!) studio here in sunny London. 🌞 Here’s a peak into one of the sculpts we’ve been working on, just after having its custom eye mech installed.✨🎉🔩👀🔨✨ #puppets #sculpture #designstudio #designcompany #characterdesign #puppetry #mechanical #animatronics #film #art #craft #handmade #specialeffects #nofilter
As Guerras do Alecrim e Mangerona
Ópera Joco-Séria” de António José da Silva 
Cistermúsica2018 em Alcobaça - 28 de Julho - 21h00

Os Músicos do Tejo
Marcos Magalhães, Direcção Musical 
S.A. Marionetas - Teatro & Bonecos, Construção de marionetas, figurinos e cenários

José Manuel Valbom Gil, Direcção de manipulação

Carlos Antunes, Encenação e Dramaturgia

Elenco 
Joana Seara, Dona Cloris
Luísa Cruz, Dona Nize
Susana Gaspar, Sevadilha
Carla Vasconcelos, Fagundes
Marco Alves Santos, Dom Gil 
Andre Lacerda, Dom Fuas
João Fernandes, Semicúpio
Tiago Daniel Mota, Lancerote
António Machado, Tibúrcio

https://www.cistermusica.com/pt/programacao/as-guerras-do-alecrim-e-mangerona

#samarionetas #opera #operademarionetas #cistermusica #cistermusica2018 #alcobaça #alcobaca #marionetas #puppets #marionnettes #titeres #antoniojosedasilva #operabarroca
As Guerras do Alecrim e Mangerona Ópera Joco-Séria” de António José da Silva Cistermúsica2018 em Alcobaça - 28 de Julho - 21h00 Os Músicos do Tejo Marcos Magalhães, Direcção Musical S.A. Marionetas - Teatro & Bonecos, Construção de marionetas, figurinos e cenários José Manuel Valbom Gil, Direcção de manipulação Carlos Antunes, Encenação e Dramaturgia Elenco Joana Seara, Dona Cloris Luísa Cruz, Dona Nize Susana Gaspar, Sevadilha Carla Vasconcelos, Fagundes Marco Alves Santos, Dom Gil Andre Lacerda, Dom Fuas João Fernandes, Semicúpio Tiago Daniel Mota, Lancerote António Machado, Tibúrcio https://www.cistermusica.com/pt/programacao/as-guerras-do-alecrim-e-mangerona #samarionetas  #opera  #operademarionetas  #cistermusica  #cistermusica2018  #alcobaça  #alcobaca  #marionetas  #puppets  #marionnettes  #titeres  #antoniojosedasilva  #operabarroca 
Enjoyed a @bobbakermarionettes show with friends & my giggling (audio up) fiancé yesterday 🤖 highly recommend it - very magical and historic experience 🎊
.
.
#vintagepuppet #bobbakermarionettetheater #bobbakermarionettes #puppet #puppets #puppetshow #losangeles #losangeleshistory #historiclosangeles #losangeleslandmark
Managed to convince BFI and BBC to give me money to make another film about being awkward. It's a mix of live action puppetry and 2D animation and shall be shown on BBC4 in November. Here's me and the amazing crew, plus some behind the scene sneak peaks. #animation  #puppets  #film  #shortfilm  #bbc  #bfi  #crew 
Repost from @pigpentheatreco because we’ve known Emily, Denée, Tess, and Jenni since forever and getting to sing with them was a magical pinch me moment YEARS in the making. #TheTaleOfDespereaux
Repost from @pigpentheatreco because we’ve known Emily, Denée, Tess, and Jenni since forever and getting to sing with them was a magical pinch me moment YEARS in the making. #TheTaleOfDespereaux 
«[...] Lei, signora, in questo momento, mi perdoni, deve aver girato ben bene in sé - per gli affari suoi - (non voglio sapere) - o la corda seria o la corda pazza, che le fanno dentro un brontolìo di cento calabroni! Intanto, vorrebbe parlare con me con la corda civile. Che ne segue? Ne segue che le parole che le escono di bocca sono sì della corda civile, ma vengono fuori stonate. Mi spiego?» #pupi #puppets #marionette #teatro #theatre #scenografia #scenography #Pirandello #prosa #backstage
«[...] Lei, signora, in questo momento, mi perdoni, deve aver girato ben bene in sé - per gli affari suoi - (non voglio sapere) - o la corda seria o la corda pazza, che le fanno dentro un brontolìo di cento calabroni! Intanto, vorrebbe parlare con me con la corda civile. Che ne segue? Ne segue che le parole che le escono di bocca sono sì della corda civile, ma vengono fuori stonate. Mi spiego?» #pupi  #puppets  #marionette  #teatro  #theatre  #scenografia  #scenography  #Pirandello  #prosa  #backstage 
Every Sunday we are fortunate enough to showcase our books at the local Farmers Market which is located right outside our door! Stop in and say hello! .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#independentbookstore #inquiringminds #writersofinstagram #sunynewpaltz #newpaltz #hudsonvalley #farmersmarket #book #books #puppets #buylocal #fresh #bookworm #tree #healthy #summer
Buen Domingo de descanso, regaloneo y queso 🧀🔥🤟🏻 yeeeeep 🐭 !

#instachile#chilegram#santiagogram#chilenos#chile#santiago#santiagogram#puppets#demiantherat
How to describe the Sunday Circus? Maybe it’s the combination of child-like joy combined with funny socio-political commentary. Perhaps it’s like Mafalda on stage, if Mafalda, the famous Argentinian character from the comic strip, had grown in the so called First World. During the opening act of the Circus puppeteers rung with flags along the circus ring opening a path towards memories of old, simpler memories. The flag run slowly disarms you preparing you for the next hour of funny and smart world issues commentary. In this image, apprentices rehearse the opening act for the Grasshopper Rebellion Circus
How to describe the Sunday Circus? Maybe it’s the combination of child-like joy combined with funny socio-political commentary. Perhaps it’s like Mafalda on stage, if Mafalda, the famous Argentinian character from the comic strip, had grown in the so called First World. During the opening act of the Circus puppeteers rung with flags along the circus ring opening a path towards memories of old, simpler memories. The flag run slowly disarms you preparing you for the next hour of funny and smart world issues commentary. In this image, apprentices rehearse the opening act for the Grasshopper Rebellion Circus
🧐Hey! Seeing as I’ve reached over a 100 subscribers on my YouTube channel - I got a track for you... as thank you for the support!! ‘PUPPETS’ will be up shortly! Appreciate all of the people that show nothing but love for what I do.... let’s go. 🔥🔥🔥🔥 #Burgess #Music #hiphopmusic #hiphop #rappers #realrap #realshit #musiclovers #musicians #musiciansofinstagram #newmusicalert #Puppets #ukrap #ukhh #lyricsmatter #supportlocalmusic #lyricism #writerscommunity #unsignedartist #artist #lit #realtalk #homestudio #independentmusic
🧐Hey! Seeing as I’ve reached over a 100 subscribers on my YouTube channel - I got a track for you... as thank you for the support!! ‘PUPPETS’ will be up shortly! Appreciate all of the people that show nothing but love for what I do.... let’s go. 🔥🔥🔥🔥 #Burgess  #Music  #hiphopmusic  #hiphop  #rappers  #realrap  #realshit  #musiclovers  #musicians  #musiciansofinstagram  #newmusicalert  #Puppets  #ukrap  #ukhh  #lyricsmatter  #supportlocalmusic  #lyricism  #writerscommunity  #unsignedartist  #artist  #lit  #realtalk  #homestudio  #independentmusic