an online Instagram web viewer

#سمکو medias

Photos

کاخن samko
با قابلیت کوک از روی صفحه
ارسال رایگان به تمام کشور .
دوستان توجه داشته باشید که در 
رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
Tel:09195809800

#کاخن #cajon #پرکاشن #سمکو
#samko#samkowood
 #سمکووود #کومار #کاخون #خریدکاخن #خریدکاخون #خریدcajon#کومارعربی#آموزش_کاخن#آموزش_کاخون#آموزش_cajon#sellcajo#sell_cajon#کتاب_آموزش_کاخن#komasamkocajon#r_arabi#samko.cajon#
کاخن samko با قابلیت کوک از روی صفحه ارسال رایگان به تمام کشور . دوستان توجه داشته باشید که در رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید Tel:09195809800 #کاخن  #cajon  #پرکاشن  #سمکو  #samko #samkowood  #سمکووود  #کومار  #کاخون  #خریدکاخن  #خریدکاخون  #خریدcajon #کومارعربی #آموزش_کاخن #آموزش_کاخون #آموزش_cajon #sellcajo #sell_cajon #کتاب_آموزش_کاخن #komasamkocajon #r_arabi #samko .cajon#
کاخن samko
با قابلیت کوک از روی صفحه
ارسال رایگان به تمام کشور .
دوستان توجه داشته باشید که در 
رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
Tel:09195809800

#کاخن #cajon #پرکاشن #سمکو
#samko#samkowood
 #سمکووود #کومار #کاخون #خریدکاخن #خریدکاخون #خریدcajon#کومارعربی#آموزش_کاخن#آموزش_کاخون#آموزش_cajon#sellcajo#sell_cajon#کتاب_آموزش_کاخن#komasamkocajon#r_arabi#samko.cajon#
کاخن samko با قابلیت کوک از روی صفحه ارسال رایگان به تمام کشور . دوستان توجه داشته باشید که در رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید Tel:09195809800 #کاخن  #cajon  #پرکاشن  #سمکو  #samko #samkowood  #سمکووود  #کومار  #کاخون  #خریدکاخن  #خریدکاخون  #خریدcajon #کومارعربی #آموزش_کاخن #آموزش_کاخون #آموزش_cajon #sellcajo #sell_cajon #کتاب_آموزش_کاخن #komasamkocajon #r_arabi #samko .cajon#
کاخن samko
با قابلیت کوک از روی صفحه
ارسال رایگان به تمام کشور .
دوستان توجه داشته باشید که در 
رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
Tel:09195809800

#کاخن #cajon #پرکاشن #سمکو
#samko#samkowood
 #سمکووود #کومار #کاخون #خریدکاخن #خریدکاخون #خریدcajon#کومارعربی#آموزش_کاخن#آموزش_کاخون#آموزش_cajon#sellcajo#sell_cajon#کتاب_آموزش_کاخن#komasamkocajon#r_arabi#samko.cajon#
کاخن samko با قابلیت کوک از روی صفحه ارسال رایگان به تمام کشور . دوستان توجه داشته باشید که در رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید Tel:09195809800 #کاخن  #cajon  #پرکاشن  #سمکو  #samko #samkowood  #سمکووود  #کومار  #کاخون  #خریدکاخن  #خریدکاخون  #خریدcajon #کومارعربی #آموزش_کاخن #آموزش_کاخون #آموزش_cajon #sellcajo #sell_cajon #کتاب_آموزش_کاخن #komasamkocajon #r_arabi #samko .cajon#
کاخن samko
با قابلیت کوک از روی صفحه
ارسال رایگان به تمام کشور .
دوستان توجه داشته باشید که در 
رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
Tel:09195809800

#کاخن #cajon #پرکاشن #سمکو
#samko#samkowood
 #سمکووود #کومار #کاخون #خریدکاخن #خریدکاخون #خریدcajon#کومارعربی#آموزش_کاخن#آموزش_کاخون#آموزش_cajon#sellcajo#sell_cajon#کتاب_آموزش_کاخن#komasamkocajon#r_arabi#samko.cajon#
کاخن samko با قابلیت کوک از روی صفحه ارسال رایگان به تمام کشور . دوستان توجه داشته باشید که در رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید Tel:09195809800 #کاخن  #cajon  #پرکاشن  #سمکو  #samko #samkowood  #سمکووود  #کومار  #کاخون  #خریدکاخن  #خریدکاخون  #خریدcajon #کومارعربی #آموزش_کاخن #آموزش_کاخون #آموزش_cajon #sellcajo #sell_cajon #کتاب_آموزش_کاخن #komasamkocajon #r_arabi #samko .cajon#
کاخن samko
با قابلیت کوک از روی صفحه
ارسال رایگان به تمام کشور .
دوستان توجه داشته باشید که در 
رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
Tel:09195809800

#کاخن #cajon #پرکاشن #سمکو
#samko#samkowood
 #سمکووود #کومار #کاخون #خریدکاخن #خریدکاخون #خریدcajon#کومارعربی#آموزش_کاخن#آموزش_کاخون#آموزش_cajon#sellcajo#sell_cajon#کتاب_آموزش_کاخن#komasamkocajon#r_arabi#samko.cajon#
کاخن samko با قابلیت کوک از روی صفحه ارسال رایگان به تمام کشور . دوستان توجه داشته باشید که در رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید Tel:09195809800 #کاخن  #cajon  #پرکاشن  #سمکو  #samko #samkowood  #سمکووود  #کومار  #کاخون  #خریدکاخن  #خریدکاخون  #خریدcajon #کومارعربی #آموزش_کاخن #آموزش_کاخون #آموزش_cajon #sellcajo #sell_cajon #کتاب_آموزش_کاخن #komasamkocajon #r_arabi #samko .cajon#
کاخن samko
با قابلیت کوک از روی صفحه
ارسال رایگان به تمام کشور .
دوستان توجه داشته باشید که در 
رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
Tel:09195809800

#کاخن #cajon #پرکاشن #سمکو
#samko#samkowood
 #سمکووود #کومار #کاخون #خریدکاخن #خریدکاخون #خریدcajon#کومارعربی#آموزش_کاخن#آموزش_کاخون#آموزش_cajon#sellcajo#sell_cajon#کتاب_آموزش_کاخن#komasamkocajon#r_arabi#samko.cajon#
کاخن samko با قابلیت کوک از روی صفحه ارسال رایگان به تمام کشور . دوستان توجه داشته باشید که در رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید Tel:09195809800 #کاخن  #cajon  #پرکاشن  #سمکو  #samko #samkowood  #سمکووود  #کومار  #کاخون  #خریدکاخن  #خریدکاخون  #خریدcajon #کومارعربی #آموزش_کاخن #آموزش_کاخون #آموزش_cajon #sellcajo #sell_cajon #کتاب_آموزش_کاخن #komasamkocajon #r_arabi #samko .cajon#
مسئله ی اسماعیل آقا سمکو
در آذربایجان و موکریان
احمد چوپانی
فروش : انتشارات توکلی تهران خیتبان انقلاب روبروی دانشگاه تهران مجتمع فروزنده شماره ۲۲۵ تلفن ۶۶۹۵۶۹۲۶
#سمکو #سمیتقو #کرد #کورد #کوردستان #کردستان #توکلی #نشرتوکلی #اسماعیل_آقا
شه وچه له ی شه م:انواع اجیل:انواع پسته:انواع شکلات خارجی وایرانی کادویی وغیره"""ربط روبه روی شهرداری#پایین تر ازسوپرمارکت#سمکو#۴۴۳۶۳۷۱۶
شه وچه له ی شه م:انواع اجیل:انواع پسته:انواع شکلات خارجی وایرانی کادویی وغیره"""ربط روبه روی شهرداری#پایین  تر ازسوپرمارکت#سمکو #۴۴۳۶۳۷۱۶ 
#اسماعیل_آقا_شِکاک معروف به #سمکو_شِکاک رئیس ایل #شِکاک در منطقه مرزی ایران و ترکیه بود. او با دولتهای روسیه، انگلستان، عثمانی و آلمان ارتباط نزدیک داشت. بارها در اواخر دوره #قاجار و اوایل دورهٔ #پهلوی با قوای دولتی زد و خورد کرد. وی علیه حکومت مرکزی رضاشاه پهلوی قیام نمود و عده‌ای از افراد آذربایجان بخصوص #ارومیه و نیروهای دولتی و یکی از سران #مذهبی_آشوری‌ها را در میانه وقایعی که به #جیلولوق معروف گشت، کشتار نمود و سرانجام در ۳۰ تیر ۱۳۰۹ توسط نیروهای دولتی کشته شد. محل استقرار او #قلعه_چهریق بود.

اسماعیل آقا شِکاک شانه به شانه نیروهای #روسیه_تزاری، نیروهای #عثمانی را از آذربایجان بیرون راند و بعد از انقلاب اکتبر که سپاه روسیه تزاری از ایران خارج شد، سلاح زیادی برای اسماعیل آقا باقی ماند. در شرایطی که نیروهای نظامی دولت ایران چندان نفوذ و قدرتی در منطقه آذربایجان نداشتند #سمکو #رهبری منطقه را در دست داشت. شاید نبود و عدم بقای سلطه روسیه، موجب تحرک سمکو در منطقه شد و حتی بین سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰ سمکو با دولت‌های همسایه نوعی پیوند و ارتباط برقرار کرد. از جمله اینکه رابطه‌ای خاص با #شیخ__محمد_خیابانی داشت. سمکو سربازان ترک مناطق #مراغه و #میاندوآب را ناچار کرد که از کردستان بیرون بروند، در منطقهٔ #مهاباد به سپاه ایران حمله کرد. 
اسماعیل آقا سمکو جهت انتقام خون برادر خود تمام طوایف کُرد وابسته را متحد ساخت و بیشتر مناطق #کردستان را به تصرف خود درآورد، همزمان بااین حرکت سمکو که در نقاط دیگر #شمال_غربی ایران یعنی آذربایجان و کردستان ترکیه درگیرهای بین #ارمنی‌ها، #آشوری‌ها با #ترک‌های #عثمانی روی داده بود که بیشتر رنگ مذهبی به خود گرفته بود و موقعیت مناسبی پیش‌آمد تا رهبران کُرد در ترکیه از اختلافات سمکۆ با دولت مرکزی استفاده کرده و او را به سوی خود کشانند. کشته شدن برادر سمکو به وسیلهٔ بمبی که #مکرم‌الملک فرستاده بود، در اردیبهشت‌ماه ۱۲۹۸ (شعبان ۱۳۳۷) بود. پس از آن کردان به آتش جنگ افزودند. کینهٔ مکرم‌الملک را از مردم می‌جستند؛ شهر #خوی در سایهٔ حمایت دولت و موقعیت جغرافیایی ایمن بود، ولی برای #ارومیه و #لکستان بیم سختی می‌رفت.

ادامەی متن در کامنت اول
#اسماعیل_آقا_ش ِکاک معروف به #سمکو_ش ِکاک رئیس ایل  ِکاک در منطقه مرزی ایران و ترکیه بود. او با دولتهای روسیه، انگلستان، عثمانی و آلمان ارتباط نزدیک داشت. بارها در اواخر دوره #قاجار  و اوایل دورهٔ #پهلوی  با قوای دولتی زد و خورد کرد. وی علیه حکومت مرکزی رضاشاه پهلوی قیام نمود و عده‌ای از افراد آذربایجان بخصوص #ارومیه  و نیروهای دولتی و یکی از سران #مذهبی_آشوری ‌ها را در میانه وقایعی که به #جیلولوق  معروف گشت، کشتار نمود و سرانجام در ۳۰ تیر ۱۳۰۹ توسط نیروهای دولتی کشته شد. محل استقرار او #قلعه_چهریق  بود. اسماعیل آقا شِکاک شانه به شانه نیروهای #روسیه_تزاری ، نیروهای #عثمانی  را از آذربایجان بیرون راند و بعد از انقلاب اکتبر که سپاه روسیه تزاری از ایران خارج شد، سلاح زیادی برای اسماعیل آقا باقی ماند. در شرایطی که نیروهای نظامی دولت ایران چندان نفوذ و قدرتی در منطقه آذربایجان نداشتند #سمکو  #رهبری  منطقه را در دست داشت. شاید نبود و عدم بقای سلطه روسیه، موجب تحرک سمکو در منطقه شد و حتی بین سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰ سمکو با دولت‌های همسایه نوعی پیوند و ارتباط برقرار کرد. از جمله اینکه رابطه‌ای خاص با #شیخ__محمد_خیابانی  داشت. سمکو سربازان ترک مناطق #مراغه  و #میاندوآب  را ناچار کرد که از کردستان بیرون بروند، در منطقهٔ #مهاباد  به سپاه ایران حمله کرد. اسماعیل آقا سمکو جهت انتقام خون برادر خود تمام طوایف کُرد وابسته را متحد ساخت و بیشتر مناطق #کردستان  را به تصرف خود درآورد، همزمان بااین حرکت سمکو که در نقاط دیگر #شمال_غربی  ایران یعنی آذربایجان و کردستان ترکیه درگیرهای بین #ارمنی ‌ها، #آشوری ‌ها با #ترک ‌های #عثمانی  روی داده بود که بیشتر رنگ مذهبی به خود گرفته بود و موقعیت مناسبی پیش‌آمد تا رهبران کُرد در ترکیه از اختلافات سمکۆ با دولت مرکزی استفاده کرده و او را به سوی خود کشانند. کشته شدن برادر سمکو به وسیلهٔ بمبی که #مکرم ‌الملک فرستاده بود، در اردیبهشت‌ماه ۱۲۹۸ (شعبان ۱۳۳۷) بود. پس از آن کردان به آتش جنگ افزودند. کینهٔ مکرم‌الملک را از مردم می‌جستند؛ شهر #خوی  در سایهٔ حمایت دولت و موقعیت جغرافیایی ایمن بود، ولی برای #ارومیه  و #لکستان  بیم سختی می‌رفت. ادامەی متن در کامنت اول
تقدیم ب همه #کورد ها یادتان باشه همه #کورد ها #فارسی نوشتم کسانی که نمی توانند بخوانند #کوردی راحت این بخوانند یادتان باشه ما نه #عرب هستیم نه #ایرانی نه #ترک ما #کورد هستیم ملت ما سرزمین ما #کوردستان هستش ولاغیر دل ما باید برای خانه و دیار و نشتیمان خود بسوزد بعد سال ها #غربت عرض می کنم نیایید مثل #کلاغ باشیم راه رفتن #کبک یاد بگیرید راه رفتن خودتون یادتون بره هر کسی برای خودش در پایان بهتون بگم هیچ حکومتی برای ما دل نمی سوزاند فقط سو استفاده می کند حتی #امریکا بی شرف تا توانست پایتخت #داعش را از داعش توسط #کورد ها پس گرفت بعد داد دست #ترکیه که #عفرین اتیش بکشد در بحث #کرکوک هم #عراق و #ایران و #ترکیه هم دست بودند و ما خائن داشتیم و مطمین باشید حکومت قبلی ایران یا قبلی یا قبلی با اینها کنونی فرقی نداره کشتار در #سنندج یا #قاضی_محمد یا #سمکو وقتی نگاه کنید متوجه خواهید شد همه اینها برای ما سر ته یه کرباس هستند
تقدیم ب همه #کورد  ها یادتان باشه همه #کورد  ها #فارسی  نوشتم کسانی که نمی توانند بخوانند #کوردی  راحت این بخوانند یادتان باشه ما نه #عرب  هستیم نه #ایرانی  نه #ترک  ما #کورد  هستیم ملت ما سرزمین ما #کوردستان  هستش ولاغیر دل ما باید برای خانه و دیار و نشتیمان خود بسوزد بعد سال ها #غربت  عرض می کنم نیایید مثل #کلاغ  باشیم راه رفتن #کبک  یاد بگیرید راه رفتن خودتون یادتون بره هر کسی برای خودش در پایان بهتون بگم هیچ حکومتی برای ما دل نمی سوزاند فقط سو استفاده می کند حتی #امریکا  بی شرف تا توانست پایتخت #داعش  را از داعش توسط #کورد  ها پس گرفت بعد داد دست #ترکیه  که #عفرین  اتیش بکشد در بحث #کرکوک  هم #عراق  و #ایران  و #ترکیه  هم دست بودند و ما خائن داشتیم و مطمین باشید حکومت قبلی ایران یا قبلی یا قبلی با اینها کنونی فرقی نداره کشتار در #سنندج  یا #قاضی_محمد  یا #سمکو  وقتی نگاه کنید متوجه خواهید شد همه اینها برای ما سر ته یه کرباس هستند
کاخن مدل:moana با قابلیت کوک از روی صفحه ارسال رایگان به تمام کشور . دوستان توجه داشته باشید که در رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید Tel:09195809800 #کاخن  #cajon  #پرکاشن  #سمکو  #samko #samkowood  #سمکووود  #کومار  #کاخون  #خریدکاخن  #خریدکاخون  #خریدcajon #کومارعربی #آموزش_کاخن #آموزش_کاخون #آموزش_cajon #sellcajo #sell_cajon #کتاب_آموزش_کاخن #komasamkocajon #r_arabi #samko .cajon#
جشن عروسی نوه #سیمیتکو خانواده حاج گاگارین در تالار باغ سعادت اورمیه پارت آخر 
#کورد #کوردستان #اورمیه #سمکو #آخا #چهریق #عشیرت #عبدویی #فنک #هرکی #شکاک 
Telegram.me/kurd_model_orumia
جشن عروسی شاهزاده افشین امیر فنک پسر حاج عبدالرحمان بزرگ ایل فنک در تالار الماس اورمیه پارت دوم 
#کورد #کوردستان #اورمیه #کوردا #باکور #باشور #روژاوا #روژهلات #سمکو #تمر_جانگو #فنک #عبدویی #هرکی #بیگ #عشیرت
سری جدید محصولات samko
با طراحی متفاوت

کاخن مدل:tc3048
با قابلیت کوک از روی صفحه
ارسال رایگان به تمام کشور .
دوستان توجه داشته باشید که در 
رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
Tel:09195809800

#کاخن #cajon #پرکاشن #سمکو
#samko#samkowood
 #سمکووود #کومار #کاخون #خریدکاخن #خریدکاخون #خریدcajon#کومارعربی#آموزش_کاخن#آموزش_کاخون#آموزش_cajon#sellcajo#sell_cajon#کتاب_آموزش_کاخن#komar_arabi
سری جدید محصولات samko با طراحی متفاوت کاخن مدل:tc3048 با قابلیت کوک از روی صفحه ارسال رایگان به تمام کشور . دوستان توجه داشته باشید که در رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید Tel:09195809800 #کاخن  #cajon  #پرکاشن  #سمکو  #samko #samkowood  #سمکووود  #کومار  #کاخون  #خریدکاخن  #خریدکاخون  #خریدcajon #کومارعربی #آموزش_کاخن #آموزش_کاخون #آموزش_cajon #sellcajo #sell_cajon #کتاب_آموزش_کاخن #komar_arabi 
سری جدید محصولات samko
با طراحی متفاوت

کاخن مدل:c_90
با قابلیت کوک از روی صفحه
ارسال رایگان به تمام کشور .
دوستان توجه داشته باشید که در 
رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
Tel:09195809800

#کاخن #cajon #پرکاشن #سمکو
#samko#samkowood
 #سمکووود #کومار #کاخون #خریدکاخن #خریدکاخون #خریدcajon#کومارعربی#آموزش_کاخن#آموزش_کاخون#آموزش_cajon#sellcajo#sell_cajon#کتاب_آموزش_کاخن#komar_arabi
سری جدید محصولات samko با طراحی متفاوت کاخن مدل:c_90 با قابلیت کوک از روی صفحه ارسال رایگان به تمام کشور . دوستان توجه داشته باشید که در رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید Tel:09195809800 #کاخن  #cajon  #پرکاشن  #سمکو  #samko #samkowood  #سمکووود  #کومار  #کاخون  #خریدکاخن  #خریدکاخون  #خریدcajon #کومارعربی #آموزش_کاخن #آموزش_کاخون #آموزش_cajon #sellcajo #sell_cajon #کتاب_آموزش_کاخن #komar_arabi 
سری جدید محصولات samko با طراحی متفاوت کاخن مدل:rack & roll سرمه ای با بک خود رنگ با قابلیت کوک از روی صفحه ارسال رایگان به تمام کشور . دوستان توجه داشته باشید که در رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید Tel:09195809800 #کاخن  #cajon  #پرکاشن  #سمکو  #samko #samkowood  #سمکووود  #کومار  #کاخون  #خریدکاخن  #خریدکاخون  #خریدcajon #کومارعربی #آموزش_کاخن #آموزش_کاخون #آموزش_cajon #sellcajo #sell_cajon #کتاب_آموزش_کاخن #komar_arabi 
سری جدید محصولات samko
با طراحی متفاوت

کاخن مدل:marlboro
با قابلیت کوک از روی صفحه
ارسال رایگان به تمام کشور .
دوستان توجه داشته باشید که در 
رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
Tel:09195809800

#کاخن #cajon #پرکاشن #سمکو
#samko#samkowood
 #سمکووود #کومار #کاخون #خریدکاخن #خریدکاخون #خریدcajon#کومارعربی#آموزش_کاخن#آموزش_کاخون#آموزش_cajon#sellcajo#sell_cajon#کتاب_آموزش_کاخن#komar_arabi#تهران#بندرعباس#اهواز#ارسال_سراسری
سری جدید محصولات samko با طراحی متفاوت کاخن مدل:marlboro با قابلیت کوک از روی صفحه ارسال رایگان به تمام کشور . دوستان توجه داشته باشید که در رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید Tel:09195809800 #کاخن  #cajon  #پرکاشن  #سمکو  #samko #samkowood  #سمکووود  #کومار  #کاخون  #خریدکاخن  #خریدکاخون  #خریدcajon #کومارعربی #آموزش_کاخن #آموزش_کاخون #آموزش_cajon #sellcajo #sell_cajon #کتاب_آموزش_کاخن #komar_arabi #تهران #بندرعباس #اهواز #ارسال_سراسری 
سری جدید محصولات samko
با طراحی متفاوت

کاخن مدل:king card
با قابلیت کوک از روی صفحه
ارسال رایگان به تمام کشور .
دوستان توجه داشته باشید که در 
رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
Tel:09195809800

#کاخن #cajon #پرکاشن #سمکو
#samko#samkowood
 #سمکووود #کومار #کاخون #خریدکاخن #خریدکاخون #خریدcajon#کومارعربی#آموزش_کاخن#آموزش_کاخون#آموزش_cajon#sellcajo#sell_cajon#کتاب_آموزش_کاخن#komar_arabi
سری جدید محصولات samko با طراحی متفاوت کاخن مدل:king card با قابلیت کوک از روی صفحه ارسال رایگان به تمام کشور . دوستان توجه داشته باشید که در رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید Tel:09195809800 #کاخن  #cajon  #پرکاشن  #سمکو  #samko #samkowood  #سمکووود  #کومار  #کاخون  #خریدکاخن  #خریدکاخون  #خریدcajon #کومارعربی #آموزش_کاخن #آموزش_کاخون #آموزش_cajon #sellcajo #sell_cajon #کتاب_آموزش_کاخن #komar_arabi 
سری جدید محصولات samko
با طراحی متفاوت

کاخن مدل:V
با قابلیت کوک از روی صفحه
ارسال رایگان به تمام کشور .
دوستان توجه داشته باشید که در 
رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
Tel:09195809800

#کاخن #cajon #پرکاشن #سمکو
#samko#samkowood
 #سمکووود #کومار #کاخون #خریدکاخن #خریدکاخون #خریدcajon#کومارعربی#آموزش_کاخن#آموزش_کاخون#آموزش_cajon#sellcajo#sell_cajon#کتاب_آموزش_کاخن#komar_arabi
سری جدید محصولات samko با طراحی متفاوت کاخن مدل:V با قابلیت کوک از روی صفحه ارسال رایگان به تمام کشور . دوستان توجه داشته باشید که در رنگ آمیزی این ساز به هیچ وجه از برچسب استفاده نشده و از جدیدترین رنگها با مقاومت بسیار بالا استفاده شده. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید Tel:09195809800 #کاخن  #cajon  #پرکاشن  #سمکو  #samko #samkowood  #سمکووود  #کومار  #کاخون  #خریدکاخن  #خریدکاخون  #خریدcajon #کومارعربی #آموزش_کاخن #آموزش_کاخون #آموزش_cajon #sellcajo #sell_cajon #کتاب_آموزش_کاخن #komar_arabi 
🌼
انا و عصفوری #سمکو ، دایما انا بحب الاطفال .. ولكن اطفال حلو و قلیل مشاكس 😊🌸🐥
🌼 انا و عصفوری #سمکو  ، دایما انا بحب الاطفال .. ولكن اطفال حلو و قلیل مشاكس 😊🌸🐥